kwartalnik
sprawdź czy musisz rejestrować
bazadanych
główna uslugi reach przedstawiciel konsorcja biuletyn pojecia kontakt
 
 

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Ustawą z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2015 poz. 675) wymagane jest dokonywanie zgłoszenia produktów przy pomocy systemu elektronicznego:

http://eldiom.chemikalia.gov.pl
Wprowadzenie karty wymaga:

1. zarejestrowania wprowadzającego
2. podania wszystkich podstawowych danych o składzie
3. przesłania karty

Powyższe czynności są dość czasochłonne a zatem, nie możemy ich wykonywać w ramach dotychczasowej usługi sporządzania kart. Podstawę prawną stanowi art. 15.1. Jeżeli mamy dla Państwa zająć się tym zagadnieniem prosimy o kontakt w celu określenia warunków.
 

Czas na import od 1 do 100 ton!

 

REACH 2018 na stronie internetowej Europejskiej Agencji Chemicznej (ECHA) opublikowano zakładkę „REACH 2018” (http://echa.europa.eu/reach-2018/know-your-portfolio). Jest to panel pomocy dla rejestrujących chemikalia wprowadzane w ilości od 1 do 100 ton na rok. Moduł jest dostępny w języku polskim! 

Wprowadzenie do obrotu preparatu niebezpiecznego wymaga poinformowania Inspektora do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych. 

Wprowadzenie do obrotu preparatu niebezpiecznego wymaga poinformowania Inspektora do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych. 

Obowiązek uzyskania danych wymaganych przy informowaniu Inspektora, spoczywa na pierwszym uczestniku łańcucha dostaw na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oznacza to, że każda osoba fizyczna lub prawna importujaca z państwa Unii lub z państw nie bedących członkami Unii jest zobowiązana do przekazania informacji o takiej substncji lub mieszaninie Inspektorowi.

informacja powinna zawierać:

 1. imię i nazwisko oraz adres miejsca wykonywania działalności albo nazwę i adres siedziby wraz z numerem telefonu podmiotu przekazującego informację;
 2. nazwę handlową tej mieszaniny;
 3. kartę charakterystyki tej mieszaniny.

W przypadku braku obowiązku dostarczenia karty charakterystyki mieszaniny, jeżeli nie została ona sporządzona, osoby zobowiązane  przedstawiają informacje określone w pkt 2 i 3 załącznika II do rozporządzenia nr 1907/2006

Informację, przekazuje się najpóźniej w dniu wytworzenia mieszaniny lub jej sprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku aktualizacji karty charakterystyki albo aktualizacji informacji, osoby zobowiązane przedstawiają taką znowelizowaną wersję Inspektorowi w terminie 14 dni od dnia jej aktualizacji.

Podstawa prawna: art. 15  Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 r. (Dz.U. Nr 63, poz. 322).

Niewykonanie ww obowiązków lub nie przesłanie aktualizacji zagrożone jest karą grzywny.
Więcej informacji:
tel. 607 268 497
 


UWAGA! 3 stycznia 2011 roku upływa termin!

Importerzy i producenci muszą zgłosić prawidłową klasyfikację i oznakowanie substancji, które są niebezpieczne lub podlegają rejestracji na podstawie rozporządzenia REACH. Nie trzeba zgłaszać substancji już zarejestrowanych w ramach REACH, chyba że zarejestrowana informacja o klasyfikacji wymaga aktualizacji. Przedsiębiorstwom udało się już złożyć ponad 2 mln zgłoszeń. Zgłoszenia substancji w postaci własnej lub w mieszaninach, niezależnie od tonażu, można dokonać do godz. 24:00 (GMT) dnia 3 stycznia 2011 r.


Wykaz substancji zarejestrowanych
Na stronach Europejskiej Agencji Chemikaliów dostępna jest zaktualizowana lista substancji, które zostały zidentyfikowane do rejestracji w 2010 r. Firmy mogą sprawdzić czy dana substancja została zgłoszona jako półprodukt, i/lubprzekazana została pełna dokumentacja rejestracyjna.
Na dzień 31.X.2010 r lista zawiera informacje na temat 4742 substancji przedłożonych do rejestracji z czego 2128 zostało już zarejestrowanych.
Wykaz substancji zidentyfikowanych do rejestracji w 2010 r: TUTAJ
Powiadomienie ECHA o brakujących substancjach:
- Dla dalszych użytkowników
- Dla producentów i importerów


GHSOznaczenia Chemikaliów - Pierwsza Pomoc GHS

Autor: Marek Różycki

W grudniu 2008 r.Parlament Europejski i Rada przyjął rozporządzenie z numerem 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Rozporządzenie CLP). Od dnia 1 grudnia 2010 r wchodzą w życie nowe regulacje w zakresie oznaczeń, etykiet oraz kart charakterystyki. Celem opracowania jest podsumowanie norm w zakresie oznaczeń oraz zestawienie informacji pozwalających na łatwe i szybkie odszukanie znaczenia użytych skrótów.

Celem książki jest nie tylko zapewnienie wymaganej informacji, zaprezentowanie zmian oraz podsumowanie oznaczeń lecz także porównanie oznaczeń zgodnie ze „starym" systemem do nowego.

Pozycja jest pierwszą pomocą przy wdrażaniu zaleceń nowego prawa.

Format „kieszonkowy" stron 100


Podręcznik dla dalszych użytkowników chemikaliów
Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.adr.edu.pl w sekcji "Pobierz Gratis" umieściliśmy "Podręcznik dla Dalszych użytkowników" opracowany przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA).
Przekazujemy tłumaczenie roboczej wersji dokumentu, który w oryginale został opublikowany w języku angielskim. Słownictwo naukowo-techniczne zastosowane w tym dokumencie podlega obecnie przeglądowi.
Bezpośredni link do dokumentu
 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia 1272/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 informujemy o harmonogramie obowiązywania przepisów w/w rozporządzenia.

 1. Od dnia wejścia w życie rozporządzenia stracił moc załącznik I do dyrektywy 67/548/EWG, obowiązuje natomiast tabela 3.2 załącznika VI do rozporządzenia GHS.
 2. Do 1 grudnia 2010 r. substancje klasyfikuje się, oznakowuje i pakuje zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami (oczywiście stosując załącznik VI do GHS zamiast załącznika I do dyrektywy 67/548/EWG).
 3. Od dnia 1 grudnia 2010 r. do dnia 1 czerwca 2015 r. substancje klasyfikuje się stosując przepisy zarówno GHS jak i dyrektywy 67/548/EWG (w karcie charakterystyki podwójna klasyfikacja substancji). Substancje są oznakowane i pakowane wyłącznie według przepisów GHS.

  Rozporządzenie GHS zezwala jednak, art. 62 ust. 2, na klasyfikację, oznakowanie i pakowanie substancji zgodnie z GHS przed dniem 1 grudnia 2010 r. W takim przypadku nie mają zastosowania przepisy dyrektyw 67/548/EWG i 1999/45/WE dotyczące oznakowania i pakowania. W praktyce oznacza to, że:

  • w karcie charakterystyki substancji należy umieścić podwójną klasyfikację: według dyrektywy 67/548/EWG i GHS,
  • na opakowaniu substancji, zamiast oznakowania według obecnie obowiązujących przepisów należy zamieścić oznakowanie według GHS,
  • należy stosować przepisy dotyczące opakowań zawarte w GHS.
 4. Do 1 czerwca 2015 r. mieszaniny klasyfikuje się, oznakowuje i pakuje zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami (oczywiście stosując załącznik VI do GHS zamiast załącznika I do dyrektywy 67/548/EWG).

  Rozporządzenie GHS zezwala jednak, art. 62 ust. 2, na klasyfikację, oznakowanie i pakowanie mieszanin zgodnie z GHS przed dniem 1 czerwca 2015 r. W takim przypadku nie mają zastosowania przepisy dyrektyw 67/548/EWG i 1999/45/WE dotyczące oznakowania i pakowania. W praktyce oznacza to, że:

  • w karcie charakterystyki mieszaniny należy umieścić podwójną klasyfikację: według dyrektyw 67/548/EWG (w odniesieniu do substancji zawartych w mieszaninie), 1999/45/WE (w odniesieniu do mieszaniny) i GHS (w odniesieniu do substancji zawartych w mieszaninie i do mieszaniny),
  • na opakowaniu mieszaniny, zamiast oznakowania według obecnie obowiązujących przepisów należy zamieścić oznakowanie według GHS,
  •  należy stosować przepisy dotyczące opakowań zawarte w GHS.
 5. Od dnia 1 czerwca 2015 zarówno do substancji jak i mieszanin stosuje się wyłącznie przepisy GHS.

Prezentujemy kilka ważnych informacji o sposobie dokonywania rejestracji wstępnej.

Rozporządzenie unijne w zakresie REACH obowiązuje nieodwołalnie od czerwca br. Ma ono za zadanie zrewolucjonizować prawo chemiczne, a co za tym idzie i wszystkie dziedziny życia gospodarczego, w których stosujemy lub przemieszczamy chemikalia. Rozporządzenie dąży do uporządkowania i ujednolicenia zasad klasyfikacji i oznaczania a także wymusza uporządkowanie informacji, które posiadają poszczególni producenci chemikaliów. Dane te powinny być w transparentny i jednoznaczny sposób przekazywane dalszym użytkownikom. Po pełnym wdrożeniu REACH powinno być bezpieczniej. Pierwszy istotny krok, który obecnie ma miejsce to obowiązek przeprowadzenia tak zwanej rejestracji wstępnej. Celem opracowania jest przekazanie uwag i wskazówek w zakresie prowadzenia tego procesu.


Rejestrować czy nie - oto pytanie

Musi je sobie postawić każdy, kto produkuje lub wprowadza na teren Unii chemikalia. Zgodnie z artykułem 28 REACH rejestracja wstępna jest wymagana, gdy chcemy skorzystać z przepisów przejściowych w zakresie obowiązku pełnej rejestracji chemikaliów. Pamiętajmy, że zgodnie z zaleceniami REACH brak owej rejestracji będzie zwiany z brakiem możliwości obrotu. A zatem każdy potencjalny zainteresowany powinien dla substancji wprowadzonych na rynek ( a wiec znajdujących się już w obrocie), które wprowadzane są w ilości co najmniej 1 tony rocznie powinien przedłożyć Europejskiej Agencji Chemicznej (ECHA) informacje obejmujące co najmniej:

a) nazwę wprowadzenie substancji, w tym numery EINECS i CAS lub, jeżeli nie są one dostępne, inne kody identyfikujące;

b) własne imię i nazwisko lub nazwę, nazwisko osoby kontaktowej, lub dane osoby, która w jego imieniu będzie dokonywać rejestracji (przedstawiciel);

c) przewidywany termin rejestracji i zakres wielkości obrotu;

Przekazanie tych informacji odbywa się w ściśle określonej formie, o czym traktuje dalsza cześć opracowania.

Rejestracji należy dokonać w ciągu okresu rozpoczynającego się dnia 1 czerwca 2008 r. i kończącego się dnia 1 grudnia 2008 r. Jeśli nie wywiążemy się ze złożenia wniosku w tym terminie oznacza to albo zakaz wprowadzana na rynek danego produktu, albo obowiązek prowadzenia pełnych badań zagrożeń i właściwości oraz przedłożenie agencji kompletu dokumentacji.
REACH to nowy restrykcyjny system kontroli chemikaliów. Obejmuje on następujące elementy:

 • Rejestracja
 • Ewaluacja (ocena)
 • Autoryzacja (zezwolenia)
 • dla Chemikaliów

Zgodnie z jego zasadami BRAK REJESTRACJ = BRAK OBROTU

REACH obowiązuje od 1 czerwca 2007 r!

Uwaga!
Od 1 czerwca do 1 grudnia br. przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji wstępnej
Jeśli nie skorzystacie z tej możliwości to:
 1. bezpowrotnie tracicie Państwo prawo do odroczonego terminu przeprowadzenia rejestracji właściwej i będziecie zmuszeni od dnia 1 stycznia 2009 r złożyć Europejskiej Agencji Chemicznej pełną dokumentację rejestracyjną wraz z kompletnymi wynikami badań.
 2. nie skorzystacie z możliwości optymalizacji kosztów zgłoszenia, a przede wszystkim nie dostaniesz wykazu przedsiębiorstw, które wstępnie zgłosiły takie same substancje
 3. z chwilą upływu terminu wymaganej rejestracji będziecie Państwo zmuszeni do zaprzestania dotychczasowej działalności.
Nie czekaj – skorzystaj z naszych usług.


Nie podjęcie działań przygotowawczych może skończyć się brakiem możliwości sprzedaży produktów chemicznych lub utratą klientów.

» Najważniejsze zadania na dzisiaj

Każdy producent lub importer substancji chemicznych jeśli jego obrót przekracza (> 1 tony rocznie) musi dokonać swoistej inwentaryzacji stosowanych produktów chemicznych. Inwentaryzacja obejmuje co najmniej:

Identyfikacje produkowanych substancji

• Identyfikacje substancji sprowadzanych spoza UE (EOG)

 • W ich postaci własnej
 • W preparatach
 • W wyrobach

• Określenie czy znane są ich POPRAWNE nazwy chemiczne?
• Określenie, czy znane są ich numery CAS i EINECS, ELINCS?
• Upewnienie się czy dostawca jest w stanie dostarczyć odpowiednich informacji dotyczących identyfikacji?
• Ustalenie, czy mam odpowiednie kontakty z dostawcą?
• Ustalenie jakich informacji nie będzie chciał mi udzielić w związku z jego tajemnicami?
• Przygotowanie danych niezbędnych do opracowania scenariuszy narażenia oraz raportu bezpieczeństwa.

  reach
rejestracja pełna substancji Zapraszamy do współpracy
Towary niebezpieczne
bazafirm-reach.png

sklep_baner.png

 
 
   
 
    copyright © 2007 - 2008 by MORITZ regdos.com - webdesign, sklepy internetowe