kwartalnik
sprawdź czy musisz rejestrować
bazadanych
główna uslugi reach przedstawiciel konsorcja biuletyn pojecia kontakt
 
 

Rejestrować czy nie - oto pytanie

Musi je sobie postawić każdy, kto produkuje lub wprowadza na teren Unii chemikalia. Zgodnie z artykułem 28 REACH rejestracja wstępna jest wymagana, gdy chcemy skorzystać z przepisów przejściowych w zakresie obowiązku pełnej rejestracji chemikaliów. Pamiętajmy, że zgodnie z zaleceniami REACH brak owej rejestracji będzie zwiany z brakiem możliwości obrotu. A zatem każdy potencjalny zainteresowany powinien dla substancji wprowadzonych na rynek ( a wiec znajdujących się już w obrocie), które wprowadzane są w ilości co najmniej 1 tony rocznie powinien przedłożyć Europejskiej Agencji Chemicznej (ECHA) informacje obejmujące co najmniej:

a) nazwę wprowadzenie substancji, w tym numery EINECS i CAS lub, jeżeli nie są one dostępne, inne kody identyfikujące;

b) własne imię i nazwisko lub nazwę, nazwisko osoby kontaktowej, lub dane osoby, która w jego imieniu będzie dokonywać rejestracji (przedstawiciel);

c) przewidywany termin rejestracji i zakres wielkości obrotu;

Przekazanie tych informacji odbywa się w ściśle określonej formie, o czym traktuje dalsza cześć opracowania.

Rejestracji należy dokonać w ciągu okresu rozpoczynającego się dnia 1 czerwca 2008 r. i kończącego się dnia 1 grudnia 2008 r. Jeśli nie wywiążemy się ze złożenia wniosku w tym terminie oznacza to albo zakaz wprowadzana na rynek danego produktu, albo obowiązek prowadzenia pełnych badań zagrożeń i właściwości oraz przedłożenie agencji kompletu dokumentacji.


Co dalej?

Po podsumowaniu procesu rejestracji agencja do dnia 1 stycznia 2009 r. opublikuje na swej stronie internetowej listę substancji wstępnie zarejestrowanych. Lista ta obejmuje wyłącznie nazwy substancji, w tym ich numery EINECS i CAS, jeżeli są dostępne, i inne kody identyfikujące, a także pierwszy przewidywany termin rejestracji. Po opublikowaniu listy dalszy użytkownik substancji nie figurującej na liście może poinformować Agencję o swoim zainteresowaniu daną substancją, o własnych danych kontaktowych, a także o danych kontaktowych swojego obecnego dostawcy. W takim przypadku Agencja publikuje na swej stronie internetowej nazwę substancji i na żądanie dostarcza danych kontaktowych dalszego użytkownika potencjalnemu rejestrującemu.

Czy każdą substancje trzeba zarejestrować?

Odpowiedz jest jednoznaczna NIE. Poza kilkoma wyłączeniami związanymi miedzy innymi z procesem ustawowej rejestracji (np. środki ochrony roślin, leki) zarejestrowania wymaga substancja, która będzie produkowana lub importowana i następnie wprowadzana w ilości większej niż jedna tona rocznie..

Rejestracja wstępna jest możliwością a nie obowiązkiem. Skorzystanie z niej daje prawo do przeprowadzenia rejestracji pełnej w okresie od 2010 r do 2018 roku – w zależności od wielkości produkcji, importu oraz właściwości substancji.

Rejestracja wstępna jest obowiązkowa jedynie w przypadku korzystania z okresów przejściowych. Oznacza to, że jeżeli z jakiegoś powodu podmioty zainteresowane nie chcą skorzystać z okresów przejściowych, możliwe jest dokonanie od razu pełnej rejestracji po 1 czerwca 2008 r. W takim przypadku należy „zawiesić” produkcję lub import na okres przewidziany przepisami art. 21 rozporządzenia REACH oraz okres wynikający z obowiązku zapytania Agencji przed dokonaniem rejestracji, zgodnie z przepisami art. 26 rozporządzenia REACH.

Kto może dokonać rejestracji wstępnej?

Rejestracji wstępnej dokonują producenci i importerzy substancji wprowadzonej w jej postaci własnej lub w preparacie, jeżeli ilość tej substancji wynosi co najmniej 1 tona/rok, włączając półprodukty, producenci i importerzy wyrobów zawierających substancje, które w sposób zamierzony uwalniają się z wyrobów podczas normalnych i racjonalnie przewidywalnych warunków stosowania i są obecne w  tych wyrobach w ilości co najmniej 1 tona/rok, a także wyłączni przedstawiciele producentów spoza obszaru UE.


Sposoby dokonania rejestracji wstępnej

Informacje dla celów rejestracji mogą zostać przekazane do Europejskiej Agencji Chemikaliów jedynie drogą elektroniczną.

Przewidziane są dwa sposoby rejestracji wstępnej: bezpośrednio za pomocą strony internetowej Europejskiej Agencji Chemikaliów (REACH-IT) oraz za pomocą programu IUCLID 5 lub innego programu, przy wykorzystaniu formatu pliku udostępnionego bezpłatnie przez Agencję. W tym przypadku rejestracja przebiegać będzie dwuetapowo. W pierwszej kolejności należy przygotować zbiorczy plik danych dotyczących substancji w formacie udostępnionym przez Agencję (za pomocą programu bezpłatnego IUCLID 5). Następnie należy, będąc na stronie Agencji, przesłać przygotowany plik.

W pierwszym przypadku możliwe będzie bezpośrednie wpisywanie wymaganych informacji poprzez stronę internetową Agencji (rejestracja wstępna on-line). Nie będzie wymagana instalacja żadnego oprogramowania.

Jak dokonać rejestracji wstępnej on-line?

W tym celu koniecznym jest wykonanie kilku kroków.

  1. Na początku polecamy wizytę na stronie ECHA http://echa.europa.eu/

ECHA

Znajdziemy na niej wiele niezbędnych informacji oraz poradników.

  1. Bezpośrednie narzędzie służące do rejestracji – czyli REACH-IT znajdziemy pod adresem https://reach-it.echa.europa.eu/reach/public/welcome.faces

ECHA

Widok okna strony głównej

Dostępna jest wyłącznie wersja angielska. W celu dokonania procesu rejestracji musimy się zarejestrować. Jeśli korzystamy z programu IUCLID 5 możliwym jest wygenerowanie danych użytkownika (LEO) oraz ich wczytanie automatyczne. Po zarejestrowaniu logujemy się. Możemy dokonać pre-rejestracji.

ECHA

Widok okna rejestracji manualnej.

Od tego momentu informacje o podmiocie dokonującym zgłoszenia są widoczne dla rejestrujących podobne produkty. Można zatem po wprowadzeniu produktu poznać konkurencje….

3. Rejestracja obejmuje jedną substancje. Jeśli chcemy zgłosić ich większa ilość warto posłużyć się programem IUCLID5.

Pamiętajmy, że rejestracja wstępna jest całkowicie bezpłatna. Wymaga ona jedynie niewielkiej ilości danych i nie wiąże się z żadną opłatą. Plik rejestracji wstępnej dotyczący substancji zawiera:

  • dane identyfikujące daną substancję: numer EINECS, numery CAS i nazwy substancji

  • planowany termin i przedział tonażu w celu rejestracji

  • nazwisko i dane kontaktowe osoby do kontaktów lub dane przedstawiciela będącego stroną trzecią, który będzie działał jako punkt kontaktowy przy udostępnianiu danych

Wstępnie rejestrujący powinien również dostarczyć również, w stosownych przypadkach, dane identyfikujące wszelkie istotne substancje, ponieważ może to ułatwić ocenę ryzyka i udostępnianie danych na temat danej substancji.

Co jeszcze jest ważnym, rejestracji może dokonać tylko producent lub importer. Nie może tego dokonać tak zwana „trzecia strona”.

Uwagi praktyczne

  1. Zwróć uwagę na nazwy. Najlepiej jest posługiwać się nazewnictwem przypisanym do rejestru CAS i EINSEC. Podanie nazwy innej jest równoznaczne ze zgłoszeniem innego produktu.

  2. Dobrze jest podać produkty podobne. Będziemy mogli obserwować i uczestniczyć innych, którzy być może wykonają badania interesujące dla nas.

  3. Można rejestrować „na zapas”. Rejestracja nic nie kosztuje. Jeśli nie mamy pewności czy przekroczymy ową tonę obrotu na rok lepiej jest zarejestrować.

  4. Pamiętaj o czasie – obowiązuje czas właściwy dla siedziby Agencji (-1 godz). 1 grudnia jest ostatnim dniem, w którym można dokonać rejestracji wstępnej (termin upływa o północy z 1 na 2 grudnia czasu lokalnego w Helsinkach – w Polsce będzie to godz. 23 w dniu 1 grudnia 2008 r.).

  reach
rejestracja pełna substancji Zapraszamy do współpracy
Towary niebezpieczne
bazafirm-reach.png

sklep_baner.png

 
 
   
 
    copyright © 2007 - 2008 by MORITZ regdos.com - webdesign, sklepy internetowe